Praktické informaceRakousko

Historie Rakouska

Dějiny Rakouska jsou velmi poučné a z historického hlediska je Rakousko spjato jednak s českými zeměmi, ale také s okolními východoevropskými státy. Rakousko je malým národem s velkou minulostí, jak se často říkává.

Historie Rakouska

Zdroj: Shutterstock Autor: Serban Bogdan

Možná bude těžké uvěřit, že tato menší vnitrozemská alpská země hraničící s osmi dalšími státy (Německo, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálie, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika) bylo kdysi epicentrem mocné Habsburské říše a ve 20. století stěžejním hráčem při vypuknutí I. světové války. Po dlouhá staletí Habsburkové využívali strategické sňatky, aby udrželi nadvládu nad teritoriem nyní zahrnujícím části dnešní Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Polska, Rumunska, většiny výše zmíněných národů a po určité období i Německa. Nicméně porážka v I. světové válce znamenala konec velkého impéria a malá republika Rakousko byla vytvořena v roce 1918.

Zdroj: Shutterstock Autor: emperorcosar

Z nejstarších historických pramenů se dozvídáme o prvních zmínkách rakouské země v letopisech. Představte si, že při poslední době ledové osadníci z období neolitu osídlili níže položená údolí, kde postupně následující generace založily farmy, doly, ale také třeba trans-alpské obchodní cesty. Mezi první osadníky počítáme Kelty. Název pochází z řeckého slova Keltoi, což je možno přeložit jako barbar. Keltové migrovali z východních oblastí, postupně se usadili v nížinách střední Evropy asi 1 200 let př. K. Nejstarší z keltských kultur je historicky zdokumentována v Hallstattu (rakouská vesnice situovaná u jezera), která nyní dává tomuto archeologickému období všeobecný název (Hallstattská doba). Zde a v dalších keltských regionech žili Keltové jako farmáři, pastevci i havíři – dobývali ze země rudu a cennou sůl. Keltské slovo pro sůl je hall, kořen slova se dále objevuje v názvech středověkých keltských měst, která těžila sůl nebo se zabývala obchodováním.

Kolem roku 400 př. Kr. dosáhla keltská migrace úrodnou oblast Po Valley v severní Itálii, kde Keltové bojovali a porazili místní Etrusky. Nicméně etruští občané se dovolávali svých práv u svých dobrých spojenců Římanů. Následně Keltové po slovní při s Římany podepsali dohodu se svými sousedy až k jihu. Nicméně Římané vzápětí porušili dohodu, což způsobilo, že udatní a stateční Keltové začali obléhat Řím, dobili ho a vyplenili v roce 390 př. Kr.

Dalším důležitým historickým milníkem z historie Rakouska je období, kdy se dominantní postavení Keltů začalo bortit, a to v roce 49 př. Kr., kdy nadějný císař Julius Caesar zaměřil svou pozornost na Galii, kde vůdce Keltů Vercingetorix plánoval sjednotit všechny keltské kmeny. Julius Caesar chytře předvídal potenciální konflikt, a tak nechal uvěznit Vercingetorixe v Římě. Tímto krokem římská říše získala po svou nadvládu rakouské území. Římané na rakouském území postavili silnice, měli podíl na založení center pro obchod a také založili některá rakouská města, která můžete v současné době obdivovat i vy. Postupným oslabováním moci Římanů v Alpách se ostatní vládci (Karel Veliký, Habsburkové) snažili získat mocenský vliv na rakouském území. V roce 803 Karel Veliký prohlásil údolí Dunaje za samostatný stát a dal mu název “Ostmark“. Tento počin znamenal vlastní založení Rakouska.

V roce 1278 se Habsburkům podařilo získat nadvládu nad Rakouskem a vládli zde až do začátku I. světové války. Skupováním nemovitostí a výhodnými sňatky Habsburkové rozšířili své pravomoci dále na východ do jihovýchodní Evropy i na západ do Španělska. Následně se Habsburkům podařilo získat nadvládu ve Španělsku a ovládli španělský trůn. Tudíž se dynastie Habsburků rozdělila na dvě linie, a to španělskou a rakouskou.

Je k neuvěření, že Habsburkům v Rakousku se podařilo uhájit své vládnoucí postavení po více než šest století navzdory Třicetileté válce a několika pokusům Turků o převzetí moci ve Vídni (dvakrát získala Vídeň sousední Osmanská říše, a to v roce 1529 a 1683). V roce 1805 porazil Rakousko Napoleon u Slavkova v České republice. Napoleonské války a Rakousko-pruská válka začaly oslabovat dynastii a v roce 1870 Rakousko ztratilo svůj vliv v Bavorsku. Rakouský kancléř Metternich chytře obnovil moc Rakouska v roce 1815 po Waterloo, ale v Rakousko-pruské válce v roce 1866 země ztratila kontrolu nad Německou konfederací. V tomto okamžiku se prosadili uherští politici říše a vynutili vytvoření Rakouska-Uherska. Říše se tedy nakonec stala dvojí monarchií – Rakousko-uherskou.

Nicméně i před některé nezdary rakouský národ pokračoval ve své expanzní politice. Následoval vpád do Bosny a Hercegoviny. Začátek I. světové války měl za následek nezávislost některých rakousko-uherských zemí – většiny zemí východní Evropy.

Historie Rakouska pokračuje po rozpadu Rakouska – Uherska, byla vyhlášena Rakouská republika, a to 12. 11. 1918. Před rokem 1918 však v Rakousku byly vojenské i politické boje. Nicméně situace se zhoršila po atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, který provedli slovanští separatisté v Sarajevu 28. června 1914. Když vyhlásil jeho strýc, Rakousko-Uherský vladař, Franz Josef, válku Srbsku v reakci na atentát, následná “Velká válka“, jak je někdy nazývána I. světová válka, se projevil pád Habsburků.

Během 30. let nacisté ze sousedního Německa zavraždili rakouského kancléře Dolfusse a nastolili tzv. loutkový režim. S Hitlerem, rozeným Rakušanem, jako německým kancléřem, se německá vojska setkala s malým odporem kladeným při okupaci Rakouska v roce 1938. Národní referendum podporovalo myšlenku připojení k Německu, vytvoření unie (Anschluss). Mezi lety 1938 – 1945 bylo Rakousko součástí Německa pod názvem Východní marka.

Rakousko bylo těžce vybombardováno za II. světové války, zaplatilo tedy tvrdou daň za politiku udržování neutrality ve snaze být dobrým světovým občanem. Avšak ozvěny fašistické minulosti jsou v Rakousku stále patrné a pronásledují Rakušany dodnes.

Na konci II. světové války Rakousko zažívalo období restrukturalizace svých hranic a bylo rozděleno do několika samostatných okupačních zón, které zůstaly pod nadvládou spojenců. Ačkoliv bylo Rakousko formálně uznáno západními mocnostmi v roce 1946, úplné územní svrchovanosti nabylo až v roce 1955, kdy byla opět obnovena republika.

Možná vás bude zajímat informace, která se řešila v 80. letech, a to zpráva, že prezident Kurt Waldheim byl také zainteresován do válečných zločinů v období II. světové války. Tato strašlivá skutečnost opět otevřela neblahé vzpomínky na období nacismu a problematiku potrestání viníků válečných zločinů. Historie Rakouska má i své stinné stránky.

V 90. letech další evropské národy uvalily na Rakousko sankce, když krajně pravicová strana svobody (FPÖ) se svým kontroverzním lídrem Jörgem Haiderem vstoupila jako politická strana do národní vlády.

Zdroj: Shutterstock Autor: Pavlo Lys

V roce 1995 se Rakousko stalo členem Evropské unie a navzdory některým politickým překážkám si drží předsednictví v Radě EU. Rakousko jako jedna z důležitých středoevropských zemí je členem mnoha dalších světových organizací. Rakousko je jedním ze zakládajících členů Evropské hospodářské a měnové unie. Určitě vás bude zajímat, že Vídeň se stala sídlem organizací OSN, OPEC, tj. Organizace zemí vyvážejících ropu, IAEA (Agentura pro mezinárodní atomovou energii), UNIDO (Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj). Bezpochyby je možno konstatovat, že od roku 1955, kdy se Rakousko ve státní smlouvě zavázalo k “věčné neutralitě“, funguje tato země jako prostředník mezi dvěma světy, a to západním kapitalismem a sovětským komunismem. Smlouva z roku 1955 je v platnosti navzdory mnohým externím i interním tlakům, kterým Rakousko odolává. Pokud se chcete dozvědět další podrobnosti z historie Rakouska, o panovnících a historických milnících, doporučuji přečíst si odbornou publikaci shrnující nejdůležitější historické momenty v životě Rakušanů.

Historie, památky a umění Rakouska

Zdroj: Shutterstock Autor: Bertl123

Rakousko se může pochlubit nejúchvatnějšími a unikátními památkami všech architektonických stylů, mnoho pamětihodností je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Rakousko tedy právem patří mezi hlavní turistické destinace v Evropě a historie Rakouska na vás čeká doslova na každém kroku.

Evropští skladatelé byli přitahováni do země štědrým patronátem Habsburků v průběhu 18. a 19. století: Beethoven, Brahms, Haydn, Mozart a Schubert měli všichni svůj domov v Rakousku během tohoto období.

Zdroj: Shutterstock Autor: mRGB

Existuje mnoho zajímavostí o Rakousku, které se týkají jiných měst než Vídně, např. nejstarší solný důl na světě v Hallstattu nebo velké množství klášterů, kostelů a nadačních domů po celé zemi. Nicméně je pravdou, že největší množství turistů můžete potkat právě ve Vídni při návštěvě významných muzeí, uměleckých sbírek či významných divadel. Doporučuji realizovat výlet do Vídně s celou rodinou, protože zde každý člen najde něco originálního k vidění.

Tanec waltz vznikl ve Vídni a byl zdokonalen Johannem Straussem juniorem (1825 – 1899). Vídeň byla na konci 19. století městem designu a malování. Rakouské secesní hnutí se může pochlubit takovými talenty, jako byli malíř Gustav Klimt a architekt Otto Wagner. Následovalo období expresionismu s expresionistickými malíři Egonem Schielem a Oskarem Kokoschkou a modernistické hnutí reprezentované architektem Adolfem Loosem.

Pojďme si říci více podrobností o vídeňských jedinečných a nezapomenutelných pamětihodnostech, nejkrásnějších místech ve Vídni, které byste neměli minout při zájezdu do Vídně. Srdce Vídně je neodmyslitelně spjato s náměstím sv. Štěpána a dómem, který pochází z 12. století a je tvořen několika kaplemi a branami. Úchvatná je jeho vnitřní výzdoba a jsou zde ostatky významných panovníků, např. Friedricha III. nebo Rudolfa IV. Ve Vídni najdeme také hrad, který byl sídlem Habsburků od 13. století – Hofburg. Hrad se může pochlubit mnoha křídly a nádvořími. Interiér odráží okázalou historii Rakouska a konají se zde grandiózní plesy. V klenotnici Schatzkammer můžete spatřit císařské korunovační klenoty, které jsou unikátní podívanou.

Pro milovníky umění doporučuji návštěvu Kunsthistorického muzea, jež obsahuje ohromující malby a jedny z největších kolekcí starých mistrů, a také úchvatný barokní kostel Karlskirche, psotavený na začátku 18. století s dvěma charakteristickými sloupy na každé straně a rozsáhlou kupolí nad hlavou.

Zdroj: Shutterstock Autor: Triff

Víte, kde je umístěna Rakouská národní galerie? Nachází se v Belvedéru, dřívější letní rezidenci válečného hrdiny Prince Evžena ze 17. století. Jedná se o barokní palác s rozsáhlými francouzskými zahradami. Také zde jsou umístěny světově proslulé malby rakouských umělců (secesní práce The Kiss od Gustava Klimta). V letních měsících je Belvedér jako stvořený pro návštěvu s dětmi, které si mohou užít pobyt v palácových zahradách a rodiče mohou obdivovat umělecké skvosty uvnitř paláce.

Vídeň je proslulá také svou Vídeňskou státní operou, která přitahuje milovníky hudby z celého světa. Její grandiózní vstupní hala s majestátním schodištěm je nádherný začátek večerního představení vážné hudby.

Nejrušnější ulicí v centru Vídně je Graben. Zajímavostí je, že na začátku této ulice se nachází malé náměstí, které nese název podle “železného“ dřevěného kmenu, do kterého dle tradice zatloukl každý tovaryš přicházející do služby do Vídně od roku 1533 hřebík. V ulici Graben se nachází velké množství památek, např. Esterhazyovský dům, dům, ve kterém pobýval polský hudební skladatel Chopin, budova Neues Haas Haus navržená architektem Holleinem.

Můžete hádat, které vídeňské tržiště je nejstarší. Pokud jste hádali, že se jedná o Hoher Markt, tak jste se nemýlili. V jeho sousedství se nalézají významné historické pamětihodnosti, např. Andromedina kašna, Harrachovský palác, Kinských palác, Stará radnice.

Zdroj: Shutterstock Autor: Nataliya Nazarova

V žádném případě nesmíme zapomenout na skvost situovaný nedaleko Vídně, a to Zámek Schönbrunn. Byl využíván jako císařské letní sídlo od výstavby v letech 1695 – 1713, kterou měl na starost stavitel J. B. Fischer z Erlachu. Zámek byl v následujících letech rozšířen dle vzoru zámku ve Versailles ve Francii. Schönbrunn je od roku 1996 zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nenechte si ujít návštěvu překrásných zámeckých zahrad ve francouzském stylu. Pokud se chcete dozvědět mnohem více o Schönbrunnu i ostatních velkolepých památkách ve Vídni, tak doporučuji zakoupit literaturu včetně průvodce Vídní.

Zdroj: Shutterstock Autor: mRGB
Zdroj: Shutterstock Autor: photoflorenzo
Zdroj: Shutterstock Autor: saiko3p

Pojedete-li mimo Vídeň, tak vám poskytnu několik tipů na památky, které bystě měli při cestě po nejhezčích místech Rakouska navštívit. Lázeňské město Badgastein se pyšní pozdně gotickým kostelem sv. Mikuláše a velmi zajímavým mineralogickým muzeem, kam by měli zavítat přednostně geologové či amatérští obdivovatelé hornin a minerálů. Nejstarší solné lázně v Raskouku – Bad Ischl – vám nabídnou kromě léčebných procedur i biedermeierovskou Císařskou vilu či farní kostel z roku 1783. Možná vás bude zajímat, že se zde nachází vila hudebního skladatele Franze Lehára. Město Bischofshofen je spjato s klášterem pocházejícím z 12. století.

V Bregenz můžete kromě lyžování s dětmi obdivovat budovy Kapucínského a Thalbach kláštera společně se sbírkami Zemského muzea. Nejvýznamnější památkou města Eisenstadt je zámek, který nechal postavit kníže Pavel Esterházy. Jaká zajímavost vás potká zde? V ulicích kolem zámku se nachází dům, ve kterém v letech 1766 – 1788 bydleel hudební skladatel Josef Haydn. Nedaleko Salzburku se můžete kochat místem Eisriesenwelt – největší ledovou jeskyní na světě. Prohlídky jeskyně se konají v období květen – říjen, ale musíte se teple obléct, neboť dokonce i v letních měsících je zde teplota pod bodem mrazu.

Graz neboli Štýrský Hradec nabízí nepřeberné množství pamětihodností k vidění. Sám za sebe již mluví fakt, že historické jádro města je zapsáno na seznamu UNESCO. Přibližne 5 km od Grazu je umístěn skvostný zámek Eggenberg ze 17. století, kde se můžete procházet v zámeckém parku a navštívit lovecké muzeum. Stubing se může pochlubit skanzenem s velkým množstvím historicky cenných chalup.

Co si vybavíte, pokud se vyřkne název města Gurk?

Toto město je spjato s klášterem založeným roku 1043 Hemmou z Freisachu. Menší město Hardegg ležící v severní části Rakouska u hranic s Českou republikou je typické významnou stavbou hradu. Město Kitzbühel je situováno na západě Rakouska v Tyrolské oblasti s gotickým kostelem sv. Ondřeje z 15. století. Klagenfurt je hlavním městem Korutan a konají se zde tradičně dva známé veletrhy, a to potravinářský a dřevařský v srpnu. Ve středu města můžete spatřit renesanční kašnu, v níž je postava draka.

Správně tušíte, že drak sehrál v historii města významnou roli. Dle legendy slíbil kníže těm, kteří přemohou zlého draka a zabijí ho kus svobodné půdy. Povedlo se to několika mužům, kteří získali od knížete půdu, vysušili ji a začali na ní hospodařit, byla zde založena osada. Drak je také ve znaku města. Vesnice Krimml jsou k vidění přenádherné vodopády na řece Krimmler Ache. Zajímavostí je, že voda zde padá ve třech kaskádách z výšky neskutečných 380 metrů a tyto vodopády jsou považovány za největší v Rakousku.

V Linzi mohou turisté nalézt jedno z nejkrásnějších náměstí v Rakousku. Největším rakouským poutním místem je Mariazell ležící ve Štýrsku. Byla zde vybudována kaple a později kostel, který byl přebudován na chrám. Melku dominuje jedna nejhezčích barokních staveb v Rakousku – majestátní klášter. Mühlviertel neboli Mlýnská čtvrť značí krajinu v podhůří Šumavy, která má také co nabídnout návštěvníkům. Kromě přírodních krás se zde můžete kochat starým městským opevněním ze 14. století ve Freistadtu či navštívit klášter ve Schläglu. Nesmíme zapomenout na velmi důležité město s nespočetným množstvím pamětihodností, Salcburk. Historické centrum Salcburku bylo zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Náměstí Residenzplatz je centrem Salcburku s dómem sv. Ruperta. Turisty vyhledávané památky jsou zde Herkulova kašna, budova rezidence s Mozartovou zvonkohrou, barokní kašna na Kapitulním náměstí. Možná vás nadchne informace, že v okolí Salcburku je možno navštívit mnoho krásných zámků, např. Hellbrunn, Klessheim nebo Leopoldskorn.

Další informace z historie Rakouska.

 

Číst dál

Podobné člnánky

Back to top button