Letní dovolená v RakouskuSalzburg

Národní park Weissbach

Národní park Weissbach

Přírodní park – už jenom samotný název v nás vyvozuje nádhernou představu relaxace a pohodové atmosféry.
V kombinaci s rakouskou krajinou v okrese Zell am See se toto slovo stává extrémně lákavé.

Přírodní parky v Rakousku (celkem 48 přírodních parků) jsou chráněné krajiny, které člověk chrání pečlivou péčí o krajinu.
Tyto exemplární kulturní krajiny byly vyhláškou státních rakouských vlád oceněny titulem „Přírodní park“.
Predikát ctí jak krajinu, tak lidi, kteří tyto hodnoty přijímají. Přírodní parky jsou také zástupci charakteristických rakouských krajinných typů.

V přírodním parku je tato kulturní krajina, zvláštní estetická atraktivita, zpřístupněna návštěvníkům prostřednictvím speciálních zařízení a zpřístupněna jako rekreační oblast.
Cílem rakouských přírodních parků je soužití (přírodní) ochrany, rekreace, vzdělávání a regionálního rozvoje. Přírodní parky v Rakousku jsou modelovými regiony pro udržitelný rozvoj!

Tolik pro představu, jaká filozofie panuje v rakouských přírodních parcích.
Můžete si udělat srovnání s našimi českými přírodními parky, zda zde platí obdobné zákonitosti.
Nyní pojďme k přírodnímu parku Weissbach, který je největším přírodním územím se třemi alpskými komunitami Kallbrunnalm, Litzlalm a Kammerlingalm a je označen za oblast ochrany krajiny.
Kromě udržitelného využívání půdy a regionálního rozvoje pro zachování této vysoké estetické hodnoty by přírodní park měl být přístupný všem lidem a měl by být přístupný prostřednictvím speciálních zařízení z hlediska rekreace a vzdělávání.

Místní občané vás zvou k poznání nádherného regionu s jeho obyvateli a zázemím.

Zdroj: Shutterstock Autor: Christian Peters

ZAJÍMAVOSTI NATURPARKU WEISSBACH

Obec Weißbach – zabírá 6,9 km

Velikost přírodního parku – 2,8 km

Počet farem v přírodním parku: 21 zemědělských farem

Počet pastvi: 6 alpských pastvin

Počet rekreačních chat: 54 alpských chat

Nadmořská výška oblasti: 666 – 2 634 m nad mořem

Rok založení přírodního parku: 2007

Počet restaurací a občerstvení: 5 občerstvení

Počet okruhů přírodním parkem: 6 tematických cest

Počet obcí v přírodním parku: 2 zúčastněné obce (Weißbach a St. Martin)

(247 ha plochy Kallbrunnalm, 74 ha oblast Kammerlingalm, 32 ha plocha Litzlalm)

Přírodní park Weissbach má širokou škálu krajin a stanovišť, z nichž některé jsou úzce propojeny.
Ty se pohybují od různých typů travních porostů, jako jsou vrbové ostrovy nebo velké alpské oblasti přes lesy a keře, vysokohorské oblasti, nížiny s nízkou vegetací a biotopy související s vodou.
S podílem cca 75% je les nejběžnějším typem stanoviště, přibližně 16,5% je využíváno jako pastviny různými způsoby.
Největší podíl představují velké alpské pastviny (Kallbrunnalm, Litzlalm, Kammerlingalm), které s celkovým objemem 6,5% jsou třetími nejčastějšími typy stanovišť alpské společnosti s vysokou nadmořskou výškou a lokality vázané na horninu.

Významnou roli v přírodním parku hraje kulturní krajina.
Klasifikace rakouské kulturní krajiny v podstatě identifikuje tři typy krajiny pro oblast přírodního parku: Inneralpské mýtiny a pásy, lesní dominanty údolí Alp a alpské/subalpské (extenzivní) louky.

V prostředí přírodního parku s nadprůměrným lesním a skalním podílem jsou zvláště důležité travnaté plochy, které představují pastviny. Způsobují nárůst stanovišť a tím i biologickou rozmanitost. Pro ekologickou hodnotu pastvin je však rozhodující udržitelné řízení přizpůsobené místním podmínkám. V zásadě lze rozlišit tři kategorie pastvy na třech hlavních údolích Kallbrunnalm, Kammerlingalm a Litzlalm: intenzivní pastvu na středních alpských pastvinách, pastviny na strmých plochách (více než 70%) a pastviny.

KRAJINA

Alpské pastviny hrají v přírodním parku Weissbach důležitou roli a mají trvalý vliv na krajinu.
Tři velké společné Alpy – Kallbrunnalm, Kammerlingalm a Litzlalm – vás zvou k výletu a kochání se kulinářskými alpskými zážitky vedle mnoha malých alpských pastvin.
V létě přivádějí horští farmáři svůj dobytek na pastviny a následně vyrábějí z alpského mléka zvláště chutné sýry a máslo.
V některých alpských mlékárnách lze alpský sýr ochutnat nebo zakoupit, stejně jako v alpském informačním centru na Kallbrunnalmu. Almjausen v útulné atmosféře nabízí také občerstvení a těší se na vaši návštěvu. Zejména na alpských pastvinách se setkáváme s typickou živou pohraniční kulturou přírodního parku Weißbach. 

Kallbrunnalm ve Weißbachu u Loferu je velmi impozantní velká alpská pastvina o rozloze 2,54 km2. Nachází se v nadmořské výšce 1 400 – 1 600 metrů a je již zmíněn v dokumentech z roku 1385. Protože alpské pastviny patřily k panství Berchtesgaden, Almrecht byl původně používán výhradně 18 farmáři z bavorského Ramsau a Bischofswiesen. V současné době jsou práva rozšířena z 18 na 30, která využívá 16 bavorských a 14 farmářů Weissbacher a St. Martiner. V létě roku 2008 bylo otevřeno informační centrum alpského a přírodního charakteru a zve k návštěvě. 

Kammerlingalm je další ze tří společných alpských komunit v přírodním parku Weißbach. Sonnenalm v přírodním parku je úzký a dlouho se táhne na úpatí Kammerlinghornu. Zvláště na podzim, kdy se stíny prodlužují a hodiny slunečního svitu jsou kratší, vás tato oblast zve k návštěvě. 15 zemědělců ze Salcburska a Bavorska sdílí také alpská práva Agrargemeinschaft Kammerlingalm. 

Třetí oblastí je Litzlalm, který dává pohled daleko do národního parku Berchtesgaden. I zde Ramsauer, Weißbacher a St. Martiner pěstují tradiční způsob hospodaření v tradiční formě a často s Pinzgauerovým dobytkem. Nádherný výhled na Kammerlingalm a Kallbrunnalm a na Kammmerlinghorn, Seehorn nebo Litzlkogel vás zve na další výlety.

V přírodním parku Weißbach, stejně jako v celém Salcbursku, byly v průběhu mapování biotopů v Salcburku dokumentovány cenné biotopy. Nejedná se o chráněná území v pravém slova smyslu, ale částečně o mokřady pod ochranou § 24 Salcburského zákona o ochraně přírody z roku 1999 (ochrana stanovišť). Rozmanité biotopy pokrývají téměř 392 ha a pokrývají přibližně 14% celkové plochy přírodního parku. Břidlice, vápenec, nízké horské toky, subalpské smrkové lesy nebo nížinné slatiny jsou jen pár příkladů typických biotopů, které poskytují stanoviště velkému počtu živočišných a rostlinných druhů.

FLÓRA

Ekologické vyvýšení představuje významný klimatický gradient, oblast přírodního parku se táhne od Tiefmontanenu (Talboden Saalachtal, cca 665 m) až do alpské výšky (oblast kolem Hochkranz, 1953 m). Přítomnost několika výškových zón je nezbytným předpokladem pro širokou škálu druhů rostlin a rostlinných společenstev. Výskyt lesů závisí v podstatě na výškové úrovni.
V horských stádiích dominují smíšené listnaté lesy a zasahují do hochmontánské etapy.
Od poloviny středního až hlubokého subalpského stupně se stále častěji vyskytují jehličnaté lesy. V subalpském a alpském stádiu, kromě lesních společenstev, jsou zde také horské borovicové keře a společenstva alpských trávníků.
Návštěvníci zde mohou spatřit horskou borovici, zelenou olši nebo trávníková společenstva, četné druhy hořců, orchideje nebo stříbrné bodláky.

Zdroj: Shutterstock Autor: Martin Erdniss

FAUNA

Oblast přírodního parku se rozkládá s výškovými úrovněmi tiefmontanen (údolí údolí Saalachtal, cca 665 m) až do výšky alpské výšky (oblast kolem 1953 m).
Přítomnost několika výškových zón je základním předpokladem pro širokou škálu živočišných druhů a živočišných společenstev.
Vzhledem k drobným zemědělským strukturám a rozsáhlému pěstování byl v přírodním parku vytvořen pestrý biotop s vysokou biologickou rozmanitostí.
Alpské louky s různorodou flórou mají svůj vlastní hmyzí svět přizpůsobený jim. Žijí zde nejen četné druhy brouků, mravenců a kobylek, ale i typických motýlů.
Mnoho druhů savců často žije ve zdánlivě tajemném světě, ale při troše štěstí zde člověk může obvykle pozorovat mnoho druhů myší, šelmy, jeleny a lišky či malé vousaté netopýry.
Horská ještěrka a vydra dávají přednost kamenitým, slunným oblastem horských pastvin.
Může se také stát, že když půjdete po chodníku, tak šlápnete na žábu. Horský mlok zde ocení směs mokřadních přírodních stanovišť, jako jsou stromy, mokré louky nebo vysokohorské louky s vodními biotopy.

Největší část areálu v parku je osazena lesem.

S přibližně 75% lesním porostem hraje les v různých formách rozhodující roli ve vegetaci rezervace.
To odpovídá ploše více než 2000 hektarů. Přibližně 55% lesní plochy tvoří čistý jehličnatý les. Zbývající plochy jsou osídleny smíšenými lesy, tj. listnatými a jehličnatými stromy, jakož i lesními porosty.
V závislosti na nadmořské výšce a ekonomickém využití jsou tři hlavní dřeviny v parku, a to smrk, jedle a buk. Další rozdíl rozděluje lesní plochy na chráněné a komerční lesy.

Charakter ochranného lesa charakterizuje citlivá místa a má zvláštní význam pro ochranu lesů.
Vzhledem k vysokému podílu chráněných území a speciálních lokalit, jako jsou strmé svahy a skalnatá půda, nebo vzhledem k relativně nízkému rozvoji území se silnicemi a lesními cestami je potenciál lesního hospodářství v areálu parku poměrně nízký.
To vede k tomu, že lesní oblasti jsou blízké přírodě. V důsledku toho jsou také vyloučeny případné střety použití mezi lesnictvím a ochranou přírody obecně.
Důležitým aspektem lesa stanoviště je tzv. mrtvé dřevo. Mrtvé dřevo je materiál mrtvého stromu, který je vytvářen poškozením nebo odumřením stromu.  Rozkládáním tohoto dřeva se do půdy dostává mnoho živin a akumulace organického materiálu zvyšuje úrodnost půdy a zlepšuje zadržování vody.
Mrtvý materiál poskytuje nové prostředí pro rostliny. Kromě rostlin, mnoho druhů zvířat také těží z mrtvého dřeva, které může být použito jako jídlo, živobytí nebo živná půda.
Často jsou však tyto mrtvé dřevní oblasti vystaveny riziku, že budou využívány jako zdroj palivového dříví.

Naturpark Weissbach je úžasným místem v přírodě, kde můžete načerpat plno energie z krajiny, užít si výšlapy za objevováním fauny a flóry, zažít tradiční způsoby zemědělství, ochutnat skvělé pokrmy v místních restauracích a mnohem víc.
Pokud byste se chtěli podívat na další informace, tak je to možné na webových stránkách www.naturpark-weissbach.at.

Číst dál

Podobné člnánky

Back to top button